Đối với tài trợ của Quỹ Toàn cầu, CCM có trách nhiệm

  1. Trả lời các câu hỏi liên quan đến CCM của Quỹ Toàn cầu một cách nhanh chóng và đầy đủ.
  2. Đảm bảo rằng PR và các SR sử dụng các cơ chế một cách hiệu quả, minh bạch và đáng tin cậy để giải ngân ngân sách của Quỹ Toàn cầu từ PR, các SR và các tổ chức thực hiện.
  3. Theo dõi và đánh giá các PR trong việc thực hiện hoạt động tài trợ với sự hỗ trợ của ba Tiểu ban CCM, Ủy ban Giám sát CCM và hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết.
  4. Giao PR trách nhiệm theo dõi và đánh giá hoạt động của các SR nếu phần đánh giá và xác nhận bổ sung khi xác định quá trình hoạt động có vấn đề hoặc không được thực hiện một cách thỏa đáng.
  5. Giám sát quá trình thực hiện tài trợ, bao gồm đánh giá các báo cáo tiến độ từ PR và của các chuyến đi thực địa thường xuyên và các hoạt động được cho là cần thiết khác với sự hỗ trợ của ba Tiểu ban CCM, Ủy ban Giám sát CCM và hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết.
  6. Đánh giá việc thực hiện các hoạt động tài trợ của Quỹ Toàn cầu cho năm quý đầu tiên của quá trình thực hiện và, nếu hoạt động tài chính và chương trình được thực hiện một cách hợp lý, yêu cầu Quỹ Toàn cầu tiếp tục tài trợ cho mỗi dự án đã được duyệt trước khi kết thúc hai năm thực hiện ngân sách được duyệt lần đầu, với sự hỗ trợ của ba Tiểu ban CCM, Ủy ban Giám sát CCM và hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết.
  7. Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm khác được quy định trong Quy chế Hoạt động.

Để đảm bảo vai trò và trách nhiệm của CCM được thực hiện đầy đủ, CCM đã thành lập Ban thư ký CCM và chỉ định một Thư ký để hỗ trợ hoàn thành vai trò và chức năng của CCM.

Ban Thư ký CCM sẽ đảm bảo các tài liệu sau đây sẽ được các bên chuẩn bị kỹ càng và gửi cho các thành viên của CCM một cách kịp thời:

  1. Tất cả các báo cáo mà thỏa thuận tài trợ do PR cung cấp.
  2. Phản hồi các câu hỏi của Ban Kiểm tra kỹ thuật của Quỹ Toàn cầu.
  3. Phản hồi các câu hỏi của Ban Thư ký Quỹ Toàn cầu.
LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 LK8 LK9 LK10

BẢN QUYỀN WEBSITE THUỘC BAN ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA QUỸ TOÀN CẦU VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ: SỐ 138A, GIẢNG VÕ, BA ĐÌNH, TP.HÀ NỘI - ĐIỆN THOẠI: 02462732195 

EMAIL: CCMVIETNAM@GMAIL.COM