Ban điều phối Quốc gia tại Việt Nam (VN-CCM) có sứ mệnh to lớn là một cơ quan điều phối quốc gia về phòng chống ba căn bệnh AIDS, Lao, Sốt rét. Ban đầu, CCM được thành lập theo Quyết định số 4557/QD-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2004 với 23 thành viên, nhằm quản lý các ứng phó của quốc gia về ba căn bệnh là HIV, Sốt rét, Lao, cũng như điều phối nguồn lực của tất cả các đối tác. CCM Việt Nam dựa trên nền tảng và có tính kết nối với các cơ chế hiện có để lập kế hoạch phù hợp với các chiến lược quốc gia. Các thành viên trong CCM đại diện cho nhiều bên liên quan khác nhau, mỗi thành viên đại diện cho một tổ chức quan tâm đến việc chống lại một hay nhiều hơn trong ba căn bệnh nêu trên. Vai trò và chức năng của mỗi bên liên quan có quan hệ đối tác với CCM được cơ chế này thống nhất, đảm bảo sự công bằng và minh bạch giữa các đối tác.

LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 LK8 LK9 LK10

BẢN QUYỀN WEBSITE THUỘC BAN ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA QUỸ TOÀN CẦU VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ: SỐ 138A, GIẢNG VÕ, BA ĐÌNH, TP.HÀ NỘI - ĐIỆN THOẠI: 02462732195 

EMAIL: CCMVIETNAM@GMAIL.COM