Danh mục các thuật ngữ viết tắt hay sử dụng

AIDS

Acquired Immune Deficiency Syndrome

Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải

CBO

Community Based Organization

Tổ chức dựa vào cộng đồng

COI

Conflict of Interest

Xung đột lợi ích

CCM

Country Coordinating Mechanism

Ban Điều phối Quốc gia

CPMU

Central Project Management Unit

Ban Quản lý dự án quốc gia

EWG

Executive Working Group

Nhóm điều phối hoạt động

GF

Global Fund 

Quỹ Toàn cầu

GFATM

Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis & Malaria

Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét

GVN

Government of Viet Nam

Chính phủ Việt Nam

HIV

Human Immunodeficiency Virus

Virus gây suy giảm miễn dịch ở người

INGO

International Non-Government Organization

Các tổ chức phi chính phủ quốc tế

LOI

Letter of Interest

Thư quan tâm

LFA

Local Fund Agent

Cơ quan quản lý quỹ địa phương

ML

Management Letter

Thư quản lý

MOU

Memorandum of Understanding

Biên bản ghi nhớ

MDG

Millennium Development Goals

Mục tiêu thiên niên kỷ

M&E

Monitoring and Evaluation

Giám sát và đánh giá

NGO

Non-government organization

Tổ chức phi chính phủ

ODA

Overseas Development Assistance

Vốn đầu tư nước ngoài

OC

Oversight Committee

Ủy ban giám sát

PR

Principal Recipient 

Đơn vị nhận tài trợ chính

SDA

Service Delivery Area

Mảng dịch vụ cung cấp

SR

Sub-Recipient

Đơn vị nhận tài trợ phụ

SSR

Sub-Sub-Recipient

Đơn vị nhận tài trợ phụ - phụ

TRP

Technical Review Panel

Hội đồng kỹ thuật

TOR

Terms of Reference

Điều khoản tham chiếu

TB

Tuberculosis

Lao

VAT

Value Added Tax

Thuế giá trị gia tăng

VN-CCM

Viet Nam Country Coordinating Mechanism

Ban Điều phối Quốc gia Việt Nam

 
LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 LK8 LK9 LK10

BẢN QUYỀN WEBSITE THUỘC BAN ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA QUỸ TOÀN CẦU VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ: SỐ 138A, GIẢNG VÕ, BA ĐÌNH, TP.HÀ NỘI - ĐIỆN THOẠI: 02462732195 

EMAIL: CCMVIETNAM@GMAIL.COM