Trách nhiệm với tài trợ

Đối với tài trợ của Quỹ Toàn cầu, CCM có trách nhiệm:

  • Trả lời các câu hỏi liên quan đến CCM của Quỹ Toàn cầu một cách nhanh chóng và đầy đủ.
  • Đảm bảo rằng PR và các SR sử dụng các cơ chế một cách hiệu quả, minh bạch và đáng tin cậy để giải ngân ngân sách của Quỹ Toàn cầu từ PR, các SR và các tổ chức thực hiện.
  • Theo dõi và đánh giá các PR trong việc thực hiện hoạt động tài trợ với sự hỗ trợ của ba Tiểu ban CCM, Ủy ban Giám sát CCM và hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết.
  • Giao PR trách nhiệm theo dõi và đánh giá hoạt động của các SR nếu phần đánh giá và xác nhận bổ sung khi xác định quá trình hoạt động có vấn đề hoặc không được thực hiện một cách thỏa đáng.
  • Giám sát quá trình thực hiện tài trợ, bao gồm đánh giá các báo cáo tiến độ từ PR và của các chuyến đi thực địa thường xuyên và các hoạt động được cho là cần thiết khác với sự hỗ trợ của ba Tiểu ban CCM, Ủy ban Giám sát CCM và hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết.
  • Đánh giá việc thực hiện các hoạt động tài trợ của Quỹ Toàn cầu cho năm quý đầu tiên của quá trình thực hiện và, nếu hoạt động tài chính và chương trình được thực hiện một cách hợp lý, yêu cầu Quỹ Toàn cầu tiếp tục tài trợ cho mỗi dự án đã được duyệt trước khi kết thúc hai năm thực hiện ngân sách được duyệt lần đầu, với sự hỗ trợ của ba Tiểu ban CCM, Ủy ban Giám sát CCM và hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết.
  • Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm khác được quy định trong Hướng dẫn Hoạt động.
LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 LK8 LK9 LK10

BẢN QUYỀN WEBSITE THUỘC BAN ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA QUỸ TOÀN CẦU VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ: SỐ 138A, GIẢNG VÕ, BA ĐÌNH, TP.HÀ NỘI - ĐIỆN THOẠI: 02462732273 - FAX: 02462732239

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP GS.TS. TRỊNH QUÂN HUẤN - CHUYÊN GIA CAO CẤP BỘ Y TẾ

EMAIL: CCMVIETNAM@GMAIL.COM